خطای CGIProxy

نمی‌تواند به پایگاه ‌داده متصل شود: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)


CGIProxy 2.1.17 - دانلود - ایمنی راه‌اندازی مجدد